For medical professionals

Medical care area

Instructions for medical professionals on how to fill out the international implantcard from implantcast

 

Patient identification cards (implantcards) can be requested from your implantcast

sales representative. Implant labels are enclosed in the product packaging in

several versions.

 

1. indicate name of patient or patient ID (page 3)
2. indicate date of implantation (page 3)
3. name and address of healthcare professional/institute (page 3)
4. label A, B for the patient in the national language according to the country code for
    the EU countries (i.e. BG) to be stuck in one of the boxes (page 4,6,8,10,12...)
5. label C for the patient to be stuck in one of the fields (page 5,7,9,11,13...).

BG BULGARIAN БЪЛГАРСКИ

Инструкции за медицински специалисти относно попълването на международната карта на импланта на implantcast

Идентификационните карти на пациентите могат да бъдат поискани от вашия търговски представител на импланткаст. Етикетите за импланти са включени в опаковката на продукта в няколко варианта.

1. Да се посочат името на пациента или ИД на пациента
2. Да се посочи датата на имплантиране
3. Име и адрес на лечебното заведение
4. етикет A, B за пациента на националния език според кода на страната (BG), който трябва да се залепи в едно от полетата (стр. 4,6,8,10,12...).
5. етикет C за пациента, който трябва да се залепи в едно от полетата (страница 5,7,9,11,13...).

CS CZECH ČESKY

Pokyny pro zdravotnické pracovníky, kteří vyplňují mezinárodní kartu implantátu společnosti implantcast
 
Karty pacientů je třeba získat od obchodního zástupce společnosti implantcast. Pokud je štítek karty pacienta dodáván spolu s prostředkem, je třeba dodržovat tyto pokyny. Ne všechny prostředky budou obsahovat štítek karty pacienta.
 
1. Jménopacienta nebo ID pacienta, který má být evidován
2. Název a adresa poskytovatele zdravotnípéče/institutu
3. Datum implantace, která má být evidována
4. označení A, B pro pacienta v národním jazyce podle kódu země (CS), které se nalepí do jednoho z polí (strana 4,6,8,10,12...).
5. Označení C pro pacienta, který má být zaseknutý v jednom z polí (strana 5,7,9,11,13...).

 

DK DANISH DANSK

Instruktioner til læger om, hvordan man udfylder det internationale implantatkort fra implantcast
 
Patientidentifikationskort kan rekvireres hos din implantcast-sælger. Implantatetiketter er vedlagt produktemballagen i flere versioner.
 
1. Angiv patientens navn eller patient-ID (side 3)
2. Angiv dato for implantation (side 3).
3. navn og adresse på sundhedspersonen/instituttet (side 3)
4. etiket A, B til patienten på det nationale sprog i henhold til landekoden (DK), der skal sættes i en af kasserne (side 4,6,8,10,12...)
5. mærke C for patienten, der skal sidde fast i et af felterne (side 5,7,9,11,13...).
 
 

ET ESTONIAN EESTI

Juhised tervishoiutöötajatele ettevõtte implantcast rahvusvahelise implantaadi kaardi täitmiseks
 
Patsiendikaardid tuleb hankida ettevõtte implantcast müügiesindajalt. Toote pakendisse on lisatud mitu implantaadimärgistust.
1. Loetletav patsiendi nimi või ID
2. Loetletav implanteerimise kuupäev 
3. Tervishoiuteenuse pakkuja / asutuse nimi ja aadress
4. Märgistus A, B patsiendi jaoks riigikeeles vastavalt riigikoodile (ET), mis tuleb kleepida ühele väljale (lk 4,6,8,10,12...).
5. Märgis C, et patsient jääks ühele väljale (leheküljed 5,7,9,11,13...).

 

 

EL GREEK ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της διεθνούς κάρτας εμφύτευσης από το implantcast
 
Οι κάρτες αναγνώρισης ασθενούς μπορούν να ζητηθούν από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της implantcast. Οι ετικέτες των εμφυτευμάτων περιέχονται σε πολλαπλά αντίγραφα στη συσκευασία του προϊόντος.
 
1. αναφέρετε το όνομα του ασθενούς ή την ταυτότητα του ασθενούς (σελίδα 3)
2. αναφέρετε την ημερομηνία εμφύτευσης (σελίδα 3)
3. Όνομα και διεύθυνση του επαγγελματία υγείας/του ινστιτούτου (σελίδα 3)
4. ετικέτα Α, Β για τον ασθενή στην εθνική γλώσσα σύμφωνα με τον κωδικό της χώρας (EL) που πρέπει να κολληθεί σε ένα από τα πλαίσια (σελίδα 4,6,8,10,12...)
5. Ετικέτα C για τον ασθενή που έχει κολλήσει σε ένα από τα πεδία (σελίδα 5,7,9,11,13...).

 

ES SPANISH ESPAÑOL

Instrucciones para los profesionales médicos sobre cómo rellenar la tarjeta internacional de implante de implantcast
 
Puede solicitar las tarjetas de identificación de los pacientes a su representante de ventas de implantcast. Las etiquetas de los implantes se incluyen en varias copias en el embalaje del producto.
 
1. indique el nombre del paciente o la identificación del paciente (página 3)
2. indicar la fecha de implantación (página 3)
3. nombre y dirección del profesional/instituto sanitario (página 3)
4. etiqueta A, B para el paciente en la lengua nacional según el código de país (ES) que se pegará en una de las casillas (página 4,6,8,10,12...)
5. etiqueta C para que el paciente quede atrapado en uno de los campos (página 5,7,9,11,13...).

FI FINNISH SUOMI

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille, miten implantcastin kansainvälinen implantointikortti täytetään
 
Potilaan tunnistekortteja voi pyytää implantcastin myyntiedustajalta. Implanttien etiketit ovat tuotepakkauksessa useina kopioina.
 
1. Ilmoita potilaan nimi tai potilastunnus (sivu 3).
2. ilmoitetaan istutuksen päivämäärä (sivu 3).
3. terveydenhuollon ammattihenkilön/laitoksen nimi ja osoite (sivu 3).
4. potilasta varten laadittu merkintä A, B kansallisella kielellä maakoodin (FI) mukaisesti, joka kiinnitetään johonkin laatikkoon (sivu 4,6,8,10,12...).
5. merkintä C, jotta potilas on juuttunut johonkin kenttään (sivu 5,7,9,11,13...).

 

FR FRENCH FRANÇAIS

Instructions aux professionnels de la santé pour remplir la carte internationale d'implant d'implantcast

Vous pouvez demander les cartes d'identité des patients à votre représentant commercial d'implantcast. Les étiquettes d'implants sont fournies en plusieurs exemplaires dans l'emballage du produit.

1. indiquer le nom du patient ou l'ID du patient (page 3)
2. indiquer la date de l'implantation (page 3)
3. nom et adresse du professionnel de santé/de l'institut (page 3)
4. étiquettes A, B pour le patient dans la langue du pays selon le code du pays (FR), à coller dans un champ (pages 4,6,8,10,12...).
5. étiquette C pour le patient, à coller dans l'une des cases (pages 5,7,9,11,13...).

 

HR CROATIAN HRVATSKI

Upute za medicinske stručnjake za popunjavanje međunarodne implantcard iz implantcasta
 
Iskaznice pacijenata možete zatražiti od svog prodajnog predstavnika implantcasta. Naljepnice za implantate uključene su u pakiranje proizvoda u više verzija.
 
1. Navedite ime ili ID pacijenta (stranica 3)
2. Navedite datum implantacije (stranica 3)
3. Naziv i adresa medicinskog radnika/ustanove (str. 3)
4. Oznaka A, B za pacijenta na nacionalnom jeziku prema pozivnom broju zemlje (HR) zalijepiti u jedno od polja (stranice 4,6,8,10,12...).
5. Oznaka C kako bi se pacijent zaglavio u jednom od polja (stranice 5,7,9,11,13...).

 

HU HUNGARIAN MAGYAR

Útmutató az egészségügyi szakemberek számára az implantcast nemzetközi implantkártya kitöltéséhez

A betegazonosító kártyákat az implantcast értékesítési képviselőjétől kérheti. Az implantátumcímkéket több példányban mellékelik a termék csomagolásához.
 
1. adja meg a beteg nevét vagy a beteg azonosítóját (3. oldal)
2. adja meg a beültetés időpontját (3. oldal)
3. az egészségügyi szakember/intézmény neve és címe (3. oldal)
4. A, B címke a beteg számára a nemzeti nyelven az országkódnak (HU) megfelelően, amelyet az egyik dobozba kell ragasztani (4., 6., 8., 10., 12.... oldal).
5. C címke a beteg számára, hogy az egyik mezőben (5.,7.,9.,11.,13.... oldal) megakadjon.
 
 

IT ITALIAN ITALIANO

Istruzioni per i professionisti medici su come compilare l'implantcard internazionale da implantcast
 
Le schede di identificazione dei pazienti possono essere richieste al vostro rappresentante di vendita implantcast. Le etichette dell'impianto sono racchiuse in più copie nella confezione del prodotto.

1. indicare il nome del paziente o l'ID del paziente (pagina 3)
2. indicare la data di impianto (pagina 3)
3. nome e indirizzo del professionista sanitario/istituto (pagina 3)
4. etichetta A, B per il paziente nella lingua nazionale secondo il codice del paese (IT) da incollare in una delle caselle (pagina 4,6,8,10,12...)
5. etichetta C per il paziente da incastrare in uno dei campi (pagina 5,7,9,11,13...).

 

LT LITHUANIAN LIETUVIŲ

Medicinos specialistams skirti nurodymai, kaip užpildyti tarptautinę implantų kortelę iš implantcast
 
Pacientų identifikavimo kortelių galite paprašyti iš "implantcast" prekybos atstovo. Į gaminio pakuotę įdedamos kelių variantų implantų etiketės.
 
1. nurodykite paciento vardą ir pavardę arba paciento ID (3 psl.)
2. nurodykite implantacijos datą (3 puslapis)
3. sveikatos priežiūros specialisto ir (arba) institucijos pavadinimas ir adresas (3 puslapis)
4. A, B etiketės pacientui valstybine kalba pagal šalies kodą (LT), kurias reikia įklijuoti į vieną iš langelių (4, 6, 8, 10, 12... psl.).
5. Ženklas C, kad pacientas įstrigtų viename iš laukų (5, 7, 9, 11, 13... psl.).

LV LATVIAN LATVISKI

Norādījumi medicīnas speciālistiem par to, kā aizpildīt starptautisko implantkarti no implantcast
 
Pacienta identifikācijas kartes var pieprasīt no sava implantcast tirdzniecības pārstāvja. Implantu etiķetes ir pievienotas produkta iepakojumam vairākās versijās.
 
1. norādiet pacienta vārdu vai pacienta ID (3. lpp.)
2. norādiet implantācijas datumu (3. lpp.)
3. veselības aprūpes speciālista/institūcijas nosaukums un adrese (3. lpp.)
4. etiķete A, B pacientam valsts valodā atbilstoši valsts kodam (LV), kas jāievieto vienā no lodziņiem (4., 6., 8., 10., 12.... lpp.).
5. etiķete C, lai pacients tiktu iesprausts kādā no laukiem (5., 7., 9., 9., 11., 13.... lpp.).

 

NL DUTCH NETHERLANDS

Instructies voor medische beroepsbeoefenaars over het invullen van de internationale implantaatkaart van implantcast
 
Patiëntidentificatiekaarten kunnen worden aangevraagd bij uw vertegenwoordiger van implantcast. De implantaatetiketten zitten in meerdere exemplaren in de verpakking van het product.
 
1. naam van de patiënt of patiënt-ID (bladzijde 3) vermelden
2. datum van implantatie aangeven (bladzijde 3)
3. naam en adres van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg/het instituut (bladzijde 3)
4. etiket A, B voor de patiënt in de landstaal volgens de landcode (NL) die in een van de dozen moet worden geplakt (bladzijde 4,6,8,10,12...)
5. etiket C voor de patiënt die vastzit in een van de velden (blz. 5,7,9,11,13...).

NO NORWEGIAN NORSK

Instruksjoner for medisinske fagfolk om å fylle ut det internasjonale implantatkortet fra implantcast
 
Du kan be om pasient-ID-kort fra din implantcast-salgsrepresentant. Implantatetiketter er inkludert i produktemballasjen i flere versjoner.
 
1. Oppgi pasientnavn eller pasient-ID (side 3)
2. Angi dato for implantasjon (side 3)
3. Navn og adresse til den medisinske fagpersonen/instituttet (side 3)
4. Merk A, B for pasienten på det nasjonale språket i henhold til landskoden (NO) som skal festes i et av feltene (side 4,6,8,10,12...).
5. Merk C for pasienten som skal sitte fast i et av feltene (side 5,7,9,11,13...).

PL POLISH POLSKI

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia dotyczące wypełniania międzynarodowej karty implantologicznej z systemu implantcast
 
Karty identyfikacyjne pacjentów można zamówić u przedstawiciela handlowego firmy Implantcast. Etykiety implantów są dołączone w wielu egzemplarzach do opakowania produktu.
 
1. Podaj imię i nazwisko pacjenta lub identyfikator pacjenta (strona 3).
2. Podaj datę implantacji (strona 3).
3. Nazwa i adres pracownika służby zdrowia/instytutu (strona 3).
4. etykietę A, B dla pacjenta w języku narodowym zgodnie z kodem kraju (PL), którą należy umieścić w jednym z pudełek (str. 4, 6, 8, 10, 12...)
5. etykieta C dla pacjenta, który utknął w jednym z pól (str. 5,7,9,11,13...).

PT PORTUGUESE PORTUGUÊS

Instruções para profissionais médicos sobre como preencher o cartão implantcast internacional a partir do implantcast
 
Os cartões de identificação dos pacientes podem ser solicitados ao seu representante de vendas implantcast. As etiquetas dos implantes são incluídas em múltiplas cópias na embalagem do produto.
 
1. indicar o nome do paciente ou a identificação do paciente (página 3)
2. indicar a data de implantação (página 3)
3. Nome e endereço do profissional/instituto de saúde (página 3)
4. etiqueta A, B para o doente na língua nacional de acordo com o código do país (PT) a ser colada numa das caixas (página 4,6,8,10,12...)
5. etiqueta C para o paciente ficar preso num dos campos (página 5,7,9,11,13...).

RO ROMANIAN ROMÂNĂ

Instrucțiuni pentru cadrele medicale privind modul de completare a cardului internațional de implant de la implantcast
 
Cardurile de identificare a pacienților pot fi solicitate de la reprezentantul dumneavoastră de vânzări implantcast. Etichetele pentru implanturi sunt incluse în mai multe exemplare în ambalajul produsului.
 
1. indicați numele pacientului sau ID-ul pacientului (pagina 3)
2. indicați data implantării (pagina 3)
3. numele și adresa profesionistului/instituției din domeniul sănătății (pagina 3)
4. Eticheta A, B pentru pacient în limba națională, în conformitate cu codul țării (RO), care trebuie lipită într-una dintre cutii (pag. 4,6,8,10,12...).
5. eticheta C pentru ca pacientul să fie blocat într-unul dintre câmpuri (pag. 5,7,9,11,13...).

RU RUSSIAN РУССКИЙ

Инструкции для медицинских работников по заполнению международной карточки имплантата от implantcast
 
Идентификационные карты пациентов можно запросить у торгового представителя компании implantcast. Этикетки имплантатов вложены в упаковку продукта в нескольких экземплярах.
 
1. укажите имя пациента или идентификатор пациента (стр. 3)
2. укажите дату имплантации (страница 3)
3. имя и адрес медицинского работника/института (страница 3)
4. этикетка A, B для пациента на национальном языке в соответствии с кодом страны (RU), которая должна быть помещена в один из боксов (стр. 4,6,8,10,12...)
5. метка C для пациента, застрявшего в одном из полей (стр. 5,7,9,11,13...).

SK SLOVAK SLOVENSKY

Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov, ako vyplniť medzinárodnú implantkartu od spoločnosti implantcast
 
Identifikačné karty pacienta si môžete vyžiadať od svojho obchodného zástupcu spoločnosti implantcast. Štítky na implantáty sú priložené vo viacerých kópiách v balení výrobku.
 
1. uveďte meno pacienta alebo identifikačné číslo pacienta (strana 3)
2. uveďte dátum implantácie (strana 3)
3. meno a adresa zdravotníckeho pracovníka/inštitúcie (strana 3)
4. označenie A, B pre pacienta v štátnom jazyku podľa kódu krajiny (SK), ktoré sa nalepí do jedného z políčok (strana 4,6,8,10,12...)
5. Označenie C pre pacienta, ktorý má byť prilepený v jednom z polí (strana 5,7,9,11,13...).

SL SLOVENIAN SLOVENŠČINA

Navodila za zdravstvene delavce, kako izpolniti mednarodno kartico za implantacijo iz implantacije
 
Identifikacijske kartice za paciente lahko zahtevate pri svojem prodajnem zastopniku podjetja implantcast. Nalepke za vsadke so v embalaži izdelka priložene v več izvodih.
 
1. navedite ime bolnika ali njegovo identifikacijsko številko (stran 3)
2. navedite datum implantacije (stran 3)
3. ime in naslov zdravstvenega delavca/institucije (stran 3)
4. nalepka A, B za pacienta v nacionalnem jeziku v skladu s kodo države (SL), ki se nalepi v eno od škatel (stran 4,6,8,10,12...)
5. Oznaka C za bolnika, ki naj se zatakne v enem od polj (stran 5,7,9,11,13...).

SR SERBIAN SRPSKI

Uputstva za medicinske profesionalce da popune internacionalnu karticu implantata iz implantcasta
 
Možete zatražiti lične karte pacijenta od svog predstavnika prodaje implantcasta. Nalepnice za implantate su uključene u pakovanje proizvoda u više verzija.
 
1. Navedite ime ili ID pacijenta (strana 3)
2. Navedite datum implantacije (strana 3)
3. Naziv i adresa medicinskog radnika/instituta (strana 3)
4. Oznaka A, B za pacijenta na nacionalnom jeziku prema pozivnom broju zemlje (SR) da se zalepi u jedno od polja (stranice 4,6,8,10,12...).
5. Oznaka C za pacijenta da se zaglavi u jednom od polja (stranice 5,7,9,11,13...).

SV SWEDISH SVENSKA

Instruktioner för sjukvårdspersonal om hur man fyller i det internationella implantatkortet från implantcast
 
Patientidentifikationskort kan beställas från din implantcast-försäljare. Implantatetiketter finns i flera exemplar i produktförpackningen.
 
1. Ange patientens namn eller patient-ID (sidan 3).
2. Ange datum för implantation (sidan 3).
3. namn och adress till vårdpersonalen/institutet (sida 3).
4. Etikett A, B för patienten på det nationella språket enligt landskoden (SV) som ska fästas i ett av rutorna (sidan 4,6,8,10,12...).
5. Etikett C för att patienten ska fastna i ett av fälten (sidan 5,7,9,11,13...).

 

TR TURKISH TÜRKÇE

Tıp uzmanları için implantcast'ten uluslararası implant kartını doldurma talimatları
 
İmplantcast satış temsilcinizden hasta kimlik kartlarını talep edebilirsiniz. İmplant etiketleri, ürün ambalajına birden fazla versiyonda dahil edilmiştir.
 
1. Hasta Adını veya Hasta Kimliğini Girin (sayfa 3)
2. İmplantasyon tarihini belirtin (sayfa 3)
3. Tıp uzmanının/enstitüsünün adı ve adresi (sayfa 3)
4. Hasta için ülke koduna (TR) göre ulusal dilde A, B etiketi alanlardan birine yapıştırılmalıdır (sayfa 4,6,8,10,12...).
5. Alanlardan birinde sıkışacak hasta için C etiketleyin (sayfa 5,7,9,11,13...).

This area is intended for medical professionals only and may only be provided to certain professional personnel.